yulianova裸体写真视频

yulianova裸体写真视频

若未下者,可疗也。刺入六分,灸三壮。

又不可下,下之则表邪乘虚入里,而为痞满结胸、协热下痢等症。凡风寒始伤太阳,必用辛温散之,如麻黄桂枝之类。

虽刺法种种不同,其机则一也。阴症身痛如被杖,脉沈自利者,四逆汤。

惟长沙早见及此,于将成未成之际,不离桂枝建中为加减,渐和其营卫而不嫌其缓。若一日、则用麻黄附子细辛汤,二日则用麻黄附子甘草汤,切要记其日子用药。

 刺入八分,灸五壮。大凡不可按、不可揉者,实也。

瘦小之人,气居于表,六脉常带浮洪。 右关与右尺盛者,饱食劳役也。

Leave a Reply